Anvisningar och villkor

Tillbaka till föregående sida
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV INKÖPSPROCESSEN

Beställningsavtalet ingås alltid i en fysisk persons namn. Beställaren ska vara en innehavare av gravrätt eller en person som denna bemyndigat. I beställningsavtalet ska också ingå dödsboets namn. I gravstenens pris ingår leverans och montering på en begravningsplats i Finland och två års riktningsgaranti. Innan du väljer gravsten är det bra att bekanta sig med församlingens anvisningar för minnesmärken.

1. Bekanta dig med vårt gravstenssortiment

Bekanta dig med vårt gravstenssortiment och välj den minnesvård du vill ha över din anhöriga.

2a. Beställ en gravsten direkt från vår webbplats

Du kan beställa en gravsten direkt från vår webbplats, om det är en sådan gravsten som kan köpas direkt.

Om du beställer gravstenen direkt, fyll i dina beställaruppgifter på beställningsblanketten, de uppgifter som kommer på gravstenen och uppgifter om begravningsplatsen. Om du har en kampanjkod kan du använda den i samband med beställningen. I gravstenens pris ingår leverans och montering på en begravningsplats i Finland och två års riktningsgaranti.

Du får en orderbekräftelse samt en skiss på gravstenen för godkännande efter att vi tagit emot beställningen.
Därefter ansöker vi om nödvändiga tillstånd från församlingen i ditt ställe.

eller
2b. Begär offert på en gravsten

Om du begär en offert kan du skriva ner dina önskemål för en viss gravstensmodell på formuläret för offertbegäran. Du kan bl.a. byta storlek på stenen, välja bland dekorer och ändra färg på inskriptionen och dekorationerna för alla gravstensmodeller.

När vi har tagit emot offertbegäran skickar vi ett erbjudande och en skiss på gravstenen per e-post eller post på den adress du uppgett. När ni har godkänt erbjudandet skickar vi en orderbekräftelse. Därefter ansöker vi om nödvändiga tillstånd från församlingen i ditt ställe.

3. Leverans och fakturering av gravsten

Vi kommer överens med församlingen om tidpunkten för monteringen av gravstenen. Gravstenen levereras till gravplatsen cirka åtta veckor från det att församlingen beviljar tillstånd för monteringen av gravstenen. I allmänhet monteras gravstenar på ofrusen mark under vår/sommar. För gravstenar beviljas en 2 års riktningsgaranti från den dag då gravstenen monteras.

Vi fakturerar beställningen sedan gravstenen har monterats. Till fakturan tillkommer inga tillägg för leverans eller fakturering. Fakturan kan också fås före monteringen.

4. Meddelande om montering

Vi meddelar per brev, e-post eller textmeddelande när gravstenen monteras.

5. Vårt löfte

Du har valt en gravsten som är tillverkad i Finland med hög kvalitet och yrkesskicklighet. Om den levererade produkten avviker från den beställda med beaktande av leveransvillkoren eller produkten är felaktig, reparerar vi den utan ersättning. Om produkten överensstämmer med beställningen gäller inte returrätt för produkten .

LEVERANSVILLKOR FÖR GRAVSTENAR

Allmänna leveransvillkor för gravstenar, godkända 10.12.1999 av konsumentombudsmannen och Kiviteollisuusliitto ry (Stenindustriförbundet rf) och uppdaterade 17.5.2005.

1.Leveranssätt och -tidpunkt

Leveransen sker genom försäljarens försorg och vid överenskommen tidpunkt till en gravplats som har anvisats av församlingen eller någon annan motsvarande myndighet, med beaktande av församlingens bestämmelser om leveranstider.

2. Godkännande och ändring av beställning

Försäljaren skaffar vid behov godkännande för gravstenen från församlingen eller någon annan motsvarande myndighet. Om myndigheten inte godkänner den beställda gravstenen har försäljaren rätt att leverera en annan gravsten som myndigheten och köparen godkänner.

3. Variationer i färg etc., måttoleranser

Färgvariationer som är utmärkande för natursten, strimmor, fläckar etc. gör inte gravstenen felaktig.
Måttoleranserna för gravstenar är, om inte något annat överenskoms i samband med köpet, följande:
stenens tjocklek +/- 10 mm, höjd- och breddtoleransen för sågade och blankslipade stenar +/- 15 mm samt höjd- och breddtoleransen för stenar med huggen kant +/- 35 mm.

4. Reklamation

Köparen bör anmäla fel till försäljaren inom två (2) månader från det att han/hon observerade felet eller borde ha observerat det.

5. Äganderätt

Äganderätten till en gravsten som avses i detta avtal övergår till köparen då köpesumman har betalats i sin helhet.

6. Force majeure

Om en fördröjning i försäljarens leverans orsakas av force majeure såsom krig, export- eller importförbud, naturkatastrof, avbrott i allmän trafik eller energidistribution, eldsvåda eller arbetskonflikt eller någon annan lika betydande eller ovanlig orsak, har köparen inte rätt till skadestånd eller rätt att häva köpet.
Om gravstenen inte kan monteras på grund av att marken är frusen, har köparen rätt att häva köpet, om leveransen inte sker inom två månader från det att effekten av hindret upphörde, dock med beaktande av församlingarnas föreskrifter.

Om köparens betalning fördröjs eller om köpet har annullerats på grund av force majeure, har försäljaren inte rätt till skadestånd.

7. Dröjsmålsränta och indrivningskostnader

Försäljaren har rätt att ta ut dröjsmålsränta på grund av förfallen och försenad betalning i enlighet med räntelagen samt skäliga indrivningskostnader.

8. Avgörande av meningsskiljaktigheter

Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan köparen föra ärendet till konsumentklagonämnden. Om meningsskiljaktigheter avgörs i domstol, kan talan väckas även vid allmän underrätt på konsumentens hemort.
Utöver ovan angivna villkor tillämpas följande villkor för ångerrätt, beställare och betalning på köpet:

ÅNGERRÄTT OCH ÖVRIGA VILLKOR

En gravsten är en personlig produkt som görs som måttbeställningsarbete. Därför har köparen ingen ångerrätt efter att denna har godkänt orderbekräftelsen. Tillverkningen av gravstenen påbörjas när beställningen anlänt. Ångerrätt föreligger inte heller när stenen köps över internet. Beställningsavtalet ingås alltid i en fysisk persons namn. Beställaren ska vara en innehavare av gravrätt eller en person som denna bemyndigat. I beställningsavtalet ska också ingå dödsboets namn.

Tillbaka till föregående sida