Garanti mot skadegörelse

Garanti mot skadegörelse kan tecknas för Kivilähdes gravstenar. Garantin mot skadegörelse är avgiftsbelagd och i kraft 5 år från den dag då gravstenen monteras.

Garanti mot skadegörelse

Garantin gäller endast gravstenar som har skadats/förstörts genom skadegörelse. Kaavin Kivi Oy tillverkar en ny eller reparerar en tidigare levererad gravsten om den har skadats/förstörts genom skadegörelse. Garantin gäller inte skador som har uppkommit på gravstenen genom normal förslitning. Garantin gäller inte heller skador som har förorsakats av olycka, felaktig behandling av gravstenen eller av annan orsak som beror på kunden. De förorsakade skadorna konstateras gemensamt av Kaavin Kivi Oy och kunden.

Kundens självriskandel är hundra (100) euro. Garantin ersätter de skador som har förorsakats gravstenen via skadegörelse till den del som kostnaden överstiger självriskandelen.